Contact Information

 

Professor Jianxian Qiu
School of Mathematical Sciences, Xiamen University
Xiamen, Fujian, P.R. China 361005

E-mail: jxqiu@xmu.edu.cn, jxqiu@ustc.edu, jxqiu@nju.edu.cn
URL: http://ccam.xmu.edu.cn/teacher/jxqiu
Tel: (592) 2580115, Fax: (592) 2580608
Office: Room 602, HaiyunYuan B